นางรัตนากร นิติกรกิตติพงษ์
ประธานกรรมการวิทยาลัย
 
 
นางสาวณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
 
 
     
 
นางสาวปราณี สุ่มมาตร
ผช.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
 
 
นายสงกรานต์ รัตนผล
ผช.ฝ่ายวิชาการ
 
 
นายสุรชัย นามเกียรติ
ผช.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
นายบารมี เลิศศรี
ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด