Home History Administrator Personnel PSC Branch  
Facebook   Youtube   Twister  
 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                             หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชา

หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช., ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในสาขาวิชา

การบัญชี

การบัญชี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ช่างยนต์

เทคนิคเครื่องกล

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

 


 

หลักฐานการสมัครเรียน

 ใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือ ใบ รบ.

 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 สำเนาทะเบียน ผู้เรียนและผู้ปกครอง

 สำเนาบัตรประชาชน ผู้เรียนและผู้ปกครอง

 
 
 
 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister  
 
  - Since on September 06 2023, เวลาในการประมวลผล: -1701356657.9976 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023-2024 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: chaiyakit@pct.ac.th