Home History Administrator Personnel PSC Branch  
Facebook   Youtube   Twister  
 
 
 
 

การแต่งกาย (ชุดนักศึกษา) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดนักศึกษา) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดช็อป) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดช็อป) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   * มีเฉพาะประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดพละศึกษา) ของนักศึกษา ทุกระดับชั้น

 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister  
 
  - Since on September 06 2023, เวลาในการประมวลผล: -1713243223.9982 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023-2024 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: chaiyakit@pct.ac.th