Home History Administrator Personnel PSC Branch  
Facebook   Youtube   Twister  
 
 
 
 

การแต่งกาย (ชุดนักศึกษา) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดนักศึกษา) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดช็อป) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดช็อป) ของนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   * มีเฉพาะประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 

 

 

การแต่งกาย (ชุดพละศึกษา) ของนักศึกษา ทุกระดับชั้น

 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister  
 
  - Since on November 30 2020, เวลาในการประมวลผล: -1686021646.9982 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020-2021 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: chaiyakit@pct.ac.th