ช่างไฟฟ้า คือ อาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวไปมากที่สุด เนื่องจากทุกๆวันนี้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต