Home History Administrator Personnel PSC Branch  
Facebook   Youtube   Twister  
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย (PHONPHISAI COLLEGE OF TECHNOLOGY)
   จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544  เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแห่งแรกของอำเภอโพนพิสัย  ภารกิจการก่อตั้งในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 41 คนและ คณะครู-อาจารย์ 5 คน ที่ถูกหลอกลวงจากทรชนทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอน และดำรงสภาพความเป็นวิทยาลัยไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายระยะยาว คือ มุ่งพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชั้นนำของชุมชน มีความมั่นคงและชื่อเสียงดีงาม  

   วิทยาลัยก่อตั้งโดย อาจารย์รัตนากร นิติกรกิตติพงษ์ โดยมีนางสาวณิชนันทน์ นิติกรกิตติพงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาการบัญชี,  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,  สาขาวิชาช่างยนต์,  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 สาขาวิชาคือ  สาขาวิชาการบัญชี,  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล,  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล,  สาขาวิชาไฟฟ้า,              สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และยังมีอาคารโรงฝึกงาน,หอพักและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนทุกสาขาวิชา ในอนาคตวิทยาลัยจะพัฒนาทุกด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของวิทยาลัย โดยจะดำเนินการตามพันธกิจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้การพัฒนาต่างๆ    จะสำเร็จได้ด้วยพลังแห่งความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับเป็นสำคัญ

 
 
 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทร. 081-2952839, 082-2956559, 082-5659465 E-mail : ptech2010@hotmail.com , info@pct.ac.th ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพนพิสัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร การติดต่อสื่อสารใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเป็นหลัก

 
 
 
 
 

— พันธกิจที่ 1 สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิชาการ
— พันธกิจที่ 2 เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 
— พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
— พันธกิจที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมและบริการที่ดีแก่นักศึกษา 
— พันธกิจที่ 5 สร้างระบบวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
— พันธกิจที่ 6 สร้างความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
— พันธกิจที่ 7 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน สามารถรับใช้ชุมชนได้

 
 
 
 

เป็นรูปเรือสำเภาท่องสมุทรไปค้าขายต่างแดนไกล ล้อมด้วยเฟืองจักรประดับตกแต่งขอบนอกด้วยกลีบดอกไม้ จำนวน 15 กลีบ

— เรือสำเภา คือ สัญลักษณ์แทนสาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ หรือหมายถึงความมุ่งมั่น บากบั่น ไม่ย่อท้อ เต็มไปด้วยความหวังอันเรืองรอง
— เฟืองจักร คือ สัญลักษณ์แทนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือหมายถึงพลังแห่งการขับเคลื่อนก้าวหน้า ต่อเนื่องและเป็นระบบ
— กลีบดอกไม้ 15 กลีบ คือ สัญลักษณ์ แทนด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
— หัวใจนักปราชญ์ 4 ประการ คือ สุ-จิ-ปุ-ลิ
— อิทธิบาท 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
— สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ ธรรมของคนได้รับการศึกษาอบรมมาดี เป็นสัตบุรุษ (รวมเป็น 15 ประการแทนด้วยกลีบดอกไม้ 15 กลีบดอก)

 
 
 
   

ชมพู-ฟ้าคราม

คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มุ่งมั่นทะยานสู่ความสำเร็จ

 

สีชมพู

หมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส อ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตน เป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

 

สีฟ้าคราม

หมายถึง ความกระจ่างแจ้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ

 
 
 

                  ต้นจันผา

 

 
 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister  
 
  - Since on September 06 2023, เวลาในการประมวลผล: -1701355116.9981 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023-2024 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: chaiyakit@pct.ac.th