อ.บารมี เลิศศรี
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญศึกษา
 
 
 
อ.พงศ์เทพ ขันวิเศษ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.วัชรชัย ไกรรัตน์
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.สาวิกุล มะนาตย์
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
ดร.ชอน ฟรานซีส
อาจารย์พิเศษ
 
 
 
         
 
อ.สุรชัย นามเกียรต
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
 
 
 
อ.สงกรานต์ รัตนผล
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.วิทยา โยธาคุณิ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.อัครเดช มีเพียร
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ธีระศักดิ์ ศิลาคม
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ภูชิต ผ่านใหญ่
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
       
 
อ.สุริยะ เครือคำ
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
 
 
อ.พรอนันต์ ศรีสุพรรณ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 

อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
 
     
 
อ.พงษ์รวี รีชัยวิจิตรกุล
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
อ.สราวุฒิ แสงสาลา
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.อัครพงศ์ บุญ-หลง
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
 
         
 
อ.ชัยกิจ วัชรเอนกกุล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
 
 
 
อ.วีรยุทธ ศรีพงเพริด
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ทินกร สัตวงษ์
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.กมลชนก ใจหาญ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
     
 
อ.ประสงค์ ชำนาญบึงแก
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
 
 
 
อ.ปราณี สุ่มมาตร
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.วะรา พันวิสู
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.แววมณี คำบุดดา
อาจารย์ประจำแผนก
 

อ.อำพล ดลจำเริญ
อาจารย์ประจำแผนก

 
 
 
   
 
นางสาวกรรณิกา อ่อนแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
นายไวพจน์ พาพานต์
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 
นางสุนีย์ สุรักษ์
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 
นายคำตา เครือแสง
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 
 
 
   
 
นายมงคล ทิพย์อาสน์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย