วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557